Talentové zkoušky 2019/2020

BioEduCare

Montessori

kombinované lyceum

Náměšť nad Oslavou

 

V Náměšti nad Oslavou

dne 12. října 2019

PaedDMgr. Soňa Vlasáková; ředitel školy

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. a 2. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

PŘIHLÁŠKA

KRITÉRIA 2020-2021

Obor č. 78-42-M/06  - kombinované lyceum

Spirituální zaměření

Přijímací řízení pro spirituální zaměření se koná formou talentové zkoušky a individuálního pohovoru. Talentová zkouška je komisionální. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 88 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Koho hledáme?

Mladé lidi, kteří v sobě objevují své vnitřní vedení a chtějí dále rozvíjet svou intuici, telepatii, jasnozřivost a podobné vlastnosti. Lidi, kteří si uchovali svou citlivost a hlavně mají zájem o hlubší pochopení souvislostí, seberozvoj a pracovat pro štěstí všech bytostí.

Jak probíhá talentová zkouška?

A:

Talentová zkouška se skládá ze čtyř částí:

  1. Domácí práce DP: 7 prací ve formátu A5 - A2, může se jednat o kresby, vyprávění či popisy osobních spirituálních zážitků nebo práce jiného charakteru. Všechny tyto práce navíc budou společně sepnuty nebo jinak připevněny se jménem z druhé strany, aby bylo posuzování komise nestranné. Hodnoceno max. 10 bodů každá práce.
  2. Společná část: cvičení koordinace, vnímání prostoru, kontakt, představivost, mimosmyslové vnímání Hodnoceno max. 30 bodů.
  3. Předvedení svých dovedností podle vlastního výběru - krátká ukázka (vidění třetím okem, telepatie, vyprávění vnitřního vhledu, atd.). ...) Hodnoceno max. 30 bodů.
  4. Individuální pohovor - diskuze nad portfoliem žáka. Hodnoceno max. 40 bodů.

B. Předpokládaný počet přijímaných žáků do ročníku je 12 uchazečů.

C. Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole:

1. Úspěšné ukončení základního vzdělání. Pokud uchazeč vysvědčení o úspěšném ukončení základního vzdělání dosud nezískal, je přijat s tou podmínkou, že požadovaný doklad předá při zahájení studia.

2. Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

3. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Uchazeč musí být ke studiu zvoleného zaměření zdravotně způsobilý. Pokud nebude přihláška ke studiu potvrzená od lékaře, prosíme o dodatečné dodání lékařského posudku. Potvrzení pak přineste s sebou, nejdéle však před zahájením talentové zkoušky.

D. Jednotná kritéria přijímacího řízení:

V přijímacím řízení je uchazeč hodnocen podle výsledků talentové zkoušky. Všechny 4 části talentové zkoušky jsou hodnoceny samostatně, za každou část je možné získat max. stanovený počet bodů. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče vycházejí z dokladů doručených společně s přihláškou ke studiu: např. vysvědčení ze ZUŠ a zájmových kroužků, diplomy, osvědčení o absolvování kurzů, atd.... Tyto další skutečnosti mohou být ohodnoceny celkem až 30 body. Poznámka: Veškeré dokumenty je nezbytné doručit do sekretariátu ředitele školy. Počet získaných bodů je sečten a uchazeči jsou podle získaných bodů sestupně seřazeni. Rozhoduje takto sestavené pořadí. Při rovnosti bodů rozhoduje vysvědčení ze ZŠ. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je minimální zisk alespoň 5 bodů z každé části talentové zkoušky.

Termíny talentové zkoušky pro první kolo přijímacího řízení: úterý - 7.1.2020, čtvrtek - 9.1.2020.

(Podání přihlášky do 30. 11. 2019.)

 

Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky obdržíte pozvánku k talentové zkoušce s přesným datem, hodinou a místem konání zkoušky. Součástí této pozvánky budou i konkrétní informace týkající se bodového hodnocení v rámci zadaných kritérií přijímacího řízení.

SŠ Montessori Náměšť / Oslavou

 

Nejdůležitější poznání v životě, je poznání sebe 

svého skutečného Já

propojení celku

SebeRealizace 

SebeVědomí

Proč bychom se měli celý školní cyklus učit pouze něco jiného?

 web  

Mladí dospívající přestávají být kolem 12 let dětmi, které vzhlížejí ke svým dospělým. Chtějí si v životě věci vyzkoušet, ověřit, "postavit se na vlastní nohy". I v tomto věku jim v montessori zajištujeme vhodné připravené prostředí. Stejně jako v předešlých úrovních vývoje tito mladí lidé potřebují citlivého průvodce. Nepotřebují učitele, který by na ně chrlil své poznatky a vědomosti. Potřebují člověka, který jim pomůže zorientovat se ve světě dospělých, do kterého se chystají vstoupit. Člověka, který jim pomůže hledat rovnováhu mezi svobodou a zodpovědností. Potřebují se zorientovat v množství poznatků o světě a dokázat si z toho vybrat to, co je opravdu důležité pro udržitelnost života na této planetě a pro jejich celostní rozvoj.

 

Na co se zaměříme během školního roku 2019/20

skupiny věku  12-15 a 15-18

leták FESTIVAL 

Těmto skupinám nabízíme vzdělávání s ubytováním a připraveným prostředím pro dospívající mládež. Hlavním průvodcem těchto skupin bude Mgr.Soňa Vlasáková s mnohaletou zkušeností v montessori i ve vedení adolescentů, odborné předměty zajišťují specialisté. Poradeství zajišťuje montessori AMI učitelka Zuzana Berenika Préma. Mládež má možnost využívat i prostředí s montessori materiály, zahradu, les a další zajímavé prostory. Mladí lidé se zabývají cestou k maturitě a projekty pro širší komunitu, které si sami vybírají.

Součástí skupin bude mezinárodní skupina studentů a rodilý anglický mluvčí pro přirozenou nutnost používání anglického jazyka.

Pro žáky od 12-ti let věku nabízíme internátní ubytování. 

 

Vyplněnou přihlášku, zašlete na email montessorinamest@gmail.com či vyplňte registrační formulář ZDE

 Přihláška - Apllication_for_admissiom_Cj-Aj

77098437_490567651573606_5133074153145892864_n