O nás

Škola rozvíjejícího se květu

Projekt celoživotního vzdělávání všech generací spolu s jeho aktivitou Školy rozvíjejícího se květu je založen na propojení vzdělávacích systémů Montessori, Vzdělávání v lidských hodnotách a Tématické integrované výchovy. Jedná se o nový přístup jak k jedinci tak i k práci v kolektivu. Jedinci se učí v psychologicky bezpečném prostředí, tedy beze strachu a bez stresu, takže jejich kognitivní procesy nejsou nijak blokovány. Z velké škály výběru pomůcek, které rozvíjejí vrozené dovednosti a schopnosti, si dítě vybírá na základě ukázky a doporučení odborného pedagoga ty, které odpovídají stupni jeho vývoje a jeho tzv. vnímavému období. To znamená, že se každý učí v danou chvíli to, co ho baví a tak vstřebává potřebné znalosti s radostí a zájmem. Výsledkem je bezproblémové chápání a vstřebání všech vědních i humanitních oborů v přirozeném sledu kognitivních kroků.

Projektová výuka zajišťuje zvýšený zájem dětí o předměty studia a jejich pochopení a vstřebání do hloubky. Témata projektové výuky souvisí úzce s praktickým životem člověka a od něj se odvíjejícím poznáváním světa, takže se děti učí skutečně věci, které budou potřebovat ve svém osobním životě a v jeho propojení se životem společnosti.

Náhled na všechny předměty a aspekty vzdělávání je obohacen o hlubší mravní hlediska. Všechny předměty budou v sobě zahrnovat ekologický a etický prvek. To přináší hlubší motivaci k poznávání a zároveň zvyšuje míru zodpovědnosti jedince za svůj vlastní život a život na této planetě.

Práce v kolektivu s přístupem Montessori v sobě zahrnuje prožitkové chápání a vstřebávání znalostí a přirozené rozvíjení dovedností. Základem práce ve skupinách je spolupráce a nesobectví.  Kolektivní a skupinové řešení úkolů připravuje dítě na skutečný život v rodině, práci a společnosti. Součástí je skupinová psychoterapie, která odstraňuje překážky poznávání a vzdělávání. V případech vážnějších poznávacích dysfunkcí jako jsou dyslexie a dyskalkulie apod., je možnost i individuálních psychoterapeutických sezení.

Tento psychologicky hlubší a rozšířenější pohled na vzdělávací proces umožňuje dítěti vstřebávat informace a rozvíjet své schopnosti v bezpečném a harmonickém prostředí, což podporuje rozvoj jeho osobnosti. Kolektivní práce pak zajišťuje jeho bezbolestnou integraci do širšího společenského zařazení. Děti vyrůstající v prostředí Montessori a Vzdělávání v lidských hodnotách, a také za pomoci Tématické integrované výchovy, se vyznačují velkou měrou samostatnosti a schopnosti řešit problémy, vysokým sebevědomím, velkou škálou znalostí ale i praktických dovedností, vyrovnaností osobnosti a zodpovědným přístupem k životu.

Pomůcky a přístup Montessori

má výraznou inovaci v tom, že děti ovládají očekávané dovednosti a znalosti daleko dříve, než je tomu v klasických školách. Výsledkem je, že mohou buď prohlubovat svoje znalosti anebo nabývat nové v dalších volitelných předmětech.

Tematická integrovaná výchova

zajišťuje, že není poznávání odtrženo od života. Vždy je brán zřetel na hlubší souvislosti poznávání a učení se pro skutečný život.

Vzdělávání v lidských hodnotách

zvyšuje míru sebeuvědomění člověka a úctu člověka k sobě, k druhým a k životu na této planetě. Škola Rozvíjejícího se Květu přináší tedy společnosti svým způsobem nové pojetí rodiče, učitele, dítěte, žáka. Jde o pojetí, které se vrací k přirozenosti člověka, k přirozenosti bytí a dává volný průběh rozvoji lidské osobnosti. Pokud tento projekt přinese očekávané výsledky, ve společnosti nastane také přirozenější klima a lidská společnost se stane otevřenější vůči změnám a odlišnostem. Člověk a společnost se pak chová kultivovaněji, se smyslem pro vznešenost bytí a tolerancí i láskou ke všem formám existence.